MXT MOSFETs

ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDV030N150URHConfigurationSingleVDS [V]30IDS [A] @ 25°C29.0VGS(th), typ. [V]1.9RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)11.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)15.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5V22.5Qg, typ. [nC] @ 10V8.3PackagePDFN33AEC-Q101ODatasheet
AMDU040N014VRHConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C194.0VGS(th), typ. [V]3.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)1.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)1.4RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V71.0PackagePDFN56AEC-Q101ODatasheet
AMDUA040N070RHConfigurationDualVDS [V]40IDS [A] @ 25°C35.0VGS(th), typ. [V]3.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)6.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)7.4RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V23.5PackagePDFN56 DualAEC-Q101ODatasheet
AMDU040N04xVRHConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C87.0VGS(th), typ. [V]3.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)3.5RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)4.xRDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V23.0PackagePDFN56AEC-Q101ODatasheet
AMDD040P067RHConfigurationSingleVDS [V]-40IDS [A] @ 25°C-90.0VGS(th), typ. [V]-1.9RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)5.8RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)6.7RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5V10.3Qg, typ. [nC] @ 10V115.0PackageDPAKAEC-Q101ODatasheet
ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDW1723FConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C192 (TO-220)VGS(th), typ. [V]3.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=1.6RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10V88.3PackageSawn on FoilAEC-Q101ODatasheet
AMDW040N014VFConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C194.0VGS(th), typ. [V]3.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=1.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=1.4RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10V71.0PackageSawn on FoilAEC-Q101ODatasheet
AMDW040N060VFConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C79 (DFN56)VGS(th), typ. [V]2.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=5.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=6.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10V28.0PackageSawn on FoilAEC-Q101ODatasheet
AMDW060N021VFConfigurationSingleVDS [V]60IDS [A] @ 25°C-VGS(th), typ. [V]2.3RDS(ON) [mΩ] @ VGS=1.95RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.7RDS(ON) [mΩ] @ VGS=3.45Qg, typ. [nC] @ 10V243.0PackageSawn on FoilAEC-Q101ODatasheet


Discrete IGBTs

ProductVCE [V]IC [A] 100°CVCE(sat) [V]Switching Energy [mJ]Short circuit withstand timeOptionPackageAEC-Q101Datasheet
EonEoff
AMBQ40T65PHRTHVCE [V]650IC [A] 100°C40VCE(sat) [V]1.61Switching Energy [mJ]2.56Switching Energy [mJ]0.83Short circuit withstand time10OptionDiode co-pakPackageTO-247AEC-Q101ODatasheet
AMBQ40T120RFRTHVCE [V]1200IC [A] 100°C40VCE(sat) [V]1.75Switching Energy [mJ]5.10Switching Energy [mJ]2.19Short circuit withstand time10OptionDiode co-pakPackageTO-247AEC-Q101ODatasheet
RoHS Compliant

파워 솔루션 세일즈  

매그나칩에서 최적의 파워 솔루션을 찾으세요.