MXT MOSFETs

ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDD14N25CRHConfigurationSingleVDS [V]250IDS [A] @ 25°C10.2VGS(th), typ. [V]3.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)220.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)280.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V20.0PackageDPAKAEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDV030N150URHConfigurationSingleVDS [V]30IDS [A] @ 25°C29.0VGS(th), typ. [V]1.9RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)11.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)15.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5V22.5Qg, typ. [nC] @ 10V8.3PackagePDFN33AEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDU040N014VRHConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C194.0VGS(th), typ. [V]3.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)1.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)1.4RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V71.0PackagePDFN56AEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDUA040N070RHConfigurationDualVDS [V]40IDS [A] @ 25°C35.0VGS(th), typ. [V]3.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)6.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)7.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V24.0PackagePDFN56 DualAEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDU040N043VRHConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C88.0VGS(th), typ. [V]3.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)3.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)4.3RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V23.0PackagePDFN56AEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDD040P069RHConfigurationSingleVDS [V]-40IDS [A] @ 25°C-90.0VGS(th), typ. [V]-1.8RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Typ.)6.2RDS(ON) [mΩ] @ VGS=10V(Max.)6.9RDS(ON) [mΩ] @ VGS=4.5VQg, typ. [nC] @ 10V91.0PackageDPAKAEC-Q101QualifiedDatasheet
ProductConfigurationVDS [V]IDS [A] @ 25°CVGS(th), typ. [V]RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10VPackageAEC-Q101Datasheet
10V(Typ.)10V(Max.)4.5V
AMDW06N021FConfigurationSingleVDS [V]60IDS [A] @ 25°C-VGS(th), typ. [V]2.3RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.8RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10V243.0PackageSawn on FoilAEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDW1723FConfigurationSingleVDS [V]40IDS [A] @ 25°C192 (TO-220)VGS(th), typ. [V]3.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=1.6RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.0RDS(ON) [mΩ] @ VGS=Qg, typ. [nC] @ 10V88.3PackageSawn on FoilAEC-Q101QualifiedDatasheet
AMDW060N021VFConfigurationSingleVDS [V]60IDS [A] @ 25°C-VGS(th), typ. [V]2.3RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.1RDS(ON) [mΩ] @ VGS=2.8RDS(ON) [mΩ] @ VGS=3.45Qg, typ. [nC] @ 10V243.0PackageSawn on FoilAEC-Q101QualifiedDatasheet


Discrete IGBTs

ProductVCE [V]IC [A] 100°CVCE(sat) [V]Switching Energy [mJ]Short circuit withstand timeOptionPackageAEC-Q101Datasheet
EonEoff
AMBQ40T65PHRTHVCE [V]650IC [A] 100°C40VCE(sat) [V]1.61Switching Energy [mJ]2.56Switching Energy [mJ]0.83Short circuit withstand time10OptionDiode co-pakPackageTO-247AEC-Q101QualifiedDatasheet
AMBQ40T120RFRTHVCE [V]1200IC [A] 100°C40VCE(sat) [V]1.75Switching Energy [mJ]5.10Switching Energy [mJ]2.19Short circuit withstand time10OptionDiode co-pakPackageTO-247AEC-Q101QualifiedDatasheet
RoHS Compliant

파워 솔루션 세일즈  

매그나칩에서 최적의 파워 솔루션을 찾으세요.