MV MOSFETs 40V

ProductConfigurationVds [V]Ids [A] 25°CVgs(th) [Max V]Rds(on) [mOhm Max] at Vgs=Qg[nC] at 10VQgs [nC]Qgd [nC]OptionPackageDatasheetP Spice
Model
Info
10V4.5v
MDU1722VRH Single40100.0 3.02.264.016.014.0PDFN56
MDU1721VRHSingle40100.03.01.4100.0 20.714.7PDFN56
MDS3753EURHSingle -40 -7.1 -3.0 30.0 37.0 32.74.1 7.4ESD Diode SOIC 8
MDU04N027RHSingle40127.03.02.278.011.015.0PDFN56
MDU04N010VRHSingle40100.02.01.0103.5 18.513.7PDFN56
MDF1752THSingle4060.03.08.0 10.526.43.66.8TO-220F
MDF3752THSingle-40 -36.5 -3.0 17.0 25.044.1 8.69.3 TO-220F
MDP1723THSingle40120.04.088.322.9 16.5TO-220
MDI1752THSingle40 50.03.026.43.6 6.8IPAK
MDF1723THSingle4060.04.02.688.322.916.5TO-220F
MDE1752RH Single40 120.03.08.010.526.43.66.8 D2 PAK
MDD3754RH Single-40 -24.4 -3.0 43.058.019.2 3.14.4 DPAK
MDD3752RHSingle -40 -43.0 -3.0 17.025.0 44.1 8.6 9.3DPAK
MDD1752RH Single 4050.03.08.010.526.43.66.8DPAK
RoHS Compliant

파워솔루션

파워 제품 세일즈 오피스 및 세일즈 채널 가까운 세일즈 오피스를 확인해 보세요.