Discrete IGBTs 650V

ProductVces [V]Ic [A] 100°CVce(sat) [V]Switching Energy [mJ]Short circuit [㎲]OptionPackageDatasheet
EonEoff
MBQ60T65PESTH650601.850.920.5310Diode Co-PackTO-247
MBQ50T65FESCTH650501.850.770.555Diode Co-PackTO-247
MBQ40T65QESTH650401.80.50.4-Diode Co-PackTO-247
MBF15T65PEHTH65015 1.650.270.08610[typ]Diode Co-Pack TO-220FB
RoHS Compliant

파워솔루션

파워 제품 세일즈 오피스 및 세일즈 채널 가까운 세일즈 오피스를 확인해 보세요.