Discrete IGBTs 650V

ProductVces [V]Ic [A] 100°CVce(sat) [V]Switching Energy [mJ]Short circuit [㎲]OptionPackageDatasheet
EonEoff
MBQ60T65PESTH650601.900.920.535Diode Co-PackTO-247
MBQ50T65FESCTH650501.951.400.375Diode Co-PackTO-247
MBQ40T65QESTH650401.800.500.40-Diode Co-PackTO-247
MBF15T65PEHTH65015 1.650.260.145Diode Co-Pack TO-220FB
RoHS Compliant

파워 제품

파워 제품 세일즈 오피스 및 채널 가까운 세일즈 오피스 및 채널을 확인해 보세요.